นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอเชีย วัน คลิก จำกัด คือ ผู้เป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์ http://penguin.travel และแอปพลิเคชั่น penguint (“บริษัท” “เรา” หรือ “แอปพลิเคชั่น”) นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีที่เราในฐานะผู้บริหารจัดการข้อมูล รวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุตัวตน ("ข้อมูลส่วนตัว") ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น (“ท่าน” “คุณ” หรือ “ผู้ใช้”) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา เมื่อท่านใช้บริการแอปพลิเคชั่น ท่านได้ยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโบบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน และเห็นคุณค่าในความไว้วางใจที่ท่านมอบให้เรา อีกทั้งมุ่งมั่นในการปกป้องและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านมอบให้เรา ทั้งนี้ เนื้อหาส่วนนี้อธิบายการใช้และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อีกทั้งอธิบายวิธีที่ท่านสามารถติดต่อเราหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

penguint ให้บริการเกี่ยวข้องกับการแสดงราคา เปรียบเทียบราคา และจองบัตรโดยสารจากสายการบินผ่านแอปพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟน ตลอดจนแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ เช่น เว็บไซต์คู่ค้าและเครือข่ายสังคม โดยข้อมูลดังต่อไปนี้มีผลเกี่ยวข้องกับทุกแพลตฟอร์ม เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ โปรดตรวจสอบรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ นโยบายเหล่านี้จะถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างท่านและเราในเรื่องดังกล่าว และจะแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาระหว่างท่านกับเรา ทั้งนี้ท่านอาจพิจารณาหยุดใช้บริการจากเราหากเห็นว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่เหมาะสม

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ จากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ ข้อมูลประจำตัว ข้อมูลเข้าสู่ระบบ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลของท่าน เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางที่คุณชอบ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์การเดินทางของคุณผ่านการใช้บริการกับเรา นอกจากนี้เรายังเก็บข้อมูลที่ไม่บ่งชี้ตัวบุคคล (ที่ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวคุณได้) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลจากที่อยู่ IP ข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของระบบปฏิบัติการ สัญชาติ การตั้งค่าการค้นหา และข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่นๆ ที่รวบรวมผ่านทางแอปพลิเคชั่น เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การลงทะเบียน การจัดการและ/หรือการบริหารการใช้งานของคุณ
 • สำหรับการติดต่อกับคุณเกี่ยวกับการใช้งาน และ/หรือการเข้าชมและใช้บริการ รวมถึงการสอบถามข้อมูลและ/หรือการร้องขอใดๆ ที่คุณส่งมาผ่านทางแอปพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ หรือทางอื่นๆ
 • การพัฒนาประสบการณ์การใช้แอปพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์
 • การวัดและการพัฒนาประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้า
 • เผยแพร่ความคิดเห็นของลูกค้า เช่น ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น ตัวแทนท่องเที่ยว เที่ยวบินหรือโรงแรม ในรูปแบบดิจิทัลและ/หรือสิ่งพิมพ์สำหรับการเข้าชมของสาธารณชน
 • การบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา
 • เพื่อใช้ในการจัดการข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียน การเก็บเงินชำระหรือค่าธรรมเนียม หรือการแก้ไขปัญหา
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งให้คุณทราบขณะที่ทำการรวบรวม

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกเก็บรวบรวม ในการทำการตลาดผ่านสื่อสังคมการตลาดแบบดิจิทัลและการตลาดทั่วไป เช่น การส่งอีเมลเกี่ยวกับโปรโมชั่นใหม่ ข้อเสนอพิเศษ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ โปรดทราบว่าคุณอาจเลือกที่จะเลิกรับสื่อการตลาดใดๆ ที่เราอาจจะส่งให้คุณได้ตลอดเวลา กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในการยกเลิกการรับข่าวสารที่อยู่ในสื่อการตลาดของเรา หากคุณเลือกที่จะยกเลิกการรับสื่อการตลาด เราจะปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณ

การแบ่งปันและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โปรดทราบว่าเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • เพื่อเริ่มหรือโต้แย้งการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ
 • เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล กระบวนการพิจารณาคดี การร้องขอที่ถูกต้องตามกฎหมาย หมายศาล หรือสิ่งอื่นที่เทียบเท่ากันจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือผู้มีอำนาจ
 • เพื่อใช้ในการสืบสวนการกระทำทุจริตหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นๆ หรือตามความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเราที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • เพื่อให้กับผู้ซื้อเกี่ยวกับการขาย การมอบหมาย หรือการโอนธุรกิจหรือบริษัทของเราใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน
 • เพื่อบังคับใช้หรือใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของเรา
 • เพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของผู้ใช้แอปพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์คนอื่น หรือบุคคลอื่นใดตามดุลยพินิจของเราสำหรับสถานการณ์อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ความยินยอม

ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อมีการเข้าดูและใช้งาน การลงทะเบียนเพื่อการใช้บริการ การใช้บริการบนแอปพลิเคชั่น การกดปุ่ม "ยืนยัน" หรือเทียบเท่า หรือเมื่อคุณสร้างบัญชีใหม่บนแอปพลิเคชั่น คุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

การถอนความยินยอม

คุณอาจถอนความยินยอมของคุณสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ทุกเวลา โดยการแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม หากคุณต้องการถอนความยินยอมของคุณ กรุณาแจ้งให้เราทราบตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง เราจะหยุดการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อได้รับการแจ้งความประสงค์ในการถอนความยินยอม เว้นแต่มีความจำเป็นตามกฎหมาย หรือหากเรามีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมายในการรักษาข้อมูล โปรดทราบว่าเมื่อมีการถอนความยินยอมสำหรับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้อีกต่อไป และคุณยอมรับว่าเราจะไม่ต้องรับผิดต่อคุณสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการให้บริการดังกล่าว

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของเรา โดยการจัดการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงวิธีการปฏิบัติทางกายภาพ ทางเทคนิค และตามระเบียบขององค์กร เพื่อป้องกันการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การคัดลอก การดัดแปลง การกำจัด หรือความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน

การลงทะเบียนและการเป็นสมาชิก

แอปพลิเคชั่นนี้อนุญาตให้คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ในทะเบียนสมาชิกตามข้อมูลที่คุณให้ เมื่อมีการให้ข้อมูล ลงทะเบียน และสร้างบัญชีของคุณ คุณรับประกันว่า

 • คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (สิบแปดปีบริบูรณ์) ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือผู้มีอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายในการทำธุรกรรม และมิใช่สมาชิกที่เคยถูกตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้ว สมาชิกแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีสมาชิกได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคุณถูกต้อง มีความเป็นจริงตามสถานภาพปัจจุบัน และครบถ้วนตามที่กำหนดในแบบฟอร์มการลงทะเบียนบนแอปพลิเคชั่น ("ข้อมูลการลงทะเบียน")
 • คุณจะปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนนี้เพื่อให้ข้อมูลเป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน

คุณจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน คุณสามารถใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพียงหนึ่งชื่อในการเข้าสู่ระบบแต่ละครั้ง และคุณไม่สามารถมีชื่อผู้ใช้มากกว่าหนึ่งชื่อได้ รหัสผ่านของคุณมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น และคุณตกลงที่จะเก็บรักษารหัสผ่านของคุณเป็นความลับอย่างเคร่งครัด คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการออกจากระบบ หรือออกจากบัญชีของคุณหลังจากการใช้แอปพลิเคชั่นนี้ในแต่ละครั้ง คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเรา กับคุณ หรือกับบุคคลที่สาม ซึ่งเกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

การโอนกิจการ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมหรือความเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนของธุรกิจหรือบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ทั้งหมดอาจจะ/จะเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว

ลำดับการบังคับใช้

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชั่นและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชั่นเป็นหลัก หากคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชั่นของเรา

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือคำร้องขอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราตามอีเมล contact@penguin.travel

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Service)

ข้อกำหนดต่อไปนี้ เป็นการกำหนดเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชั่น penguint ที่มีการจัดการโดย บริษัท เอเชีย วัน คลิก จำกัด (“บริษัท” “เรา” หรือ “แอปพลิเคชั่น”) กับผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น (“ท่าน” “คุณ” หรือ “ผู้ใช้”) โดยเราเป็นตัวแทนในการขายสินค้าและ/หรือบริการจากเจ้าของการให้บริการ เช่น สายการบิน, ผู้ให้บริการรถเช่า, โรงแรม, ทัวร์, ประกันการเดินทาง (“ผู้ผลิต”) เมื่อท่านใช้งานแอปพลิเคชั่น ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุไว้ด้านล่างและข้อกำหนดรวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชั่น ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่เป็นความลับและคำถามที่พบบ่อย อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของข้อกำหนดการใช้งาน ("ข้อกำหนด") กรุณาอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการโดยครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านสามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับล่าสุดได้ที่นี่เสมอ
 • ท่านจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อที่จะใช้บริการของเราได้อย่างครบถ้วน โดยท่านเข้าใจและยอมรับว่าทางเราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนของท่าน และอาจยกเลิกการลงทะเบียนของท่านได้ทุกเวลา โดยเฉพาะเมื่อเกิดการละเมิดกฎระเบียบหลักเกณฑ์ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ท่านไม่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนบัญชีสมาชิกไปยังบุคคลอื่นได้ หากละเมิดเงื่อนไข บัญชีจะถูกยกเลิกทันที
 • แอปพลิเคชั่น penguint ไม่ให้บริการกับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (สิบแปดปีบริบูรณ์) ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือผู้ไม่มีอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายในการทำธุรกรรม หรือสมาชิกที่เคยถูกตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้ว สมาชิกแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีสมาชิกได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
 • ท่านตกลงว่าจะไม่ (และไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม) แก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ำ แปล หรือย้อนกระบวนการผลิต (reverse engineer) ส่วนของแอปพลิเคชั่นหรือลอกเลียนแบบส่วนของบริการใดๆ จากแอปพลิเคชั่น รวมทั้งคัดลอก เลียนแบบลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ยกเว้นจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท
 • . ท่านจะต้องไม่สร้างบัญชีผู้ใช้อัตโนมัติ หรือปลอมแปลงข้อมูลผู้ใช้ สร้างข้อมูลหรือส่งสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการรบกวนผู้ใช้งานรายอื่นๆ หรือส่งไวรัส เวิร์ม โทรจัน หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นภัยที่อาจรบกวนการทำงานของแอปพลิเคชั่น
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึงความสูญเสีย การบาดเจ็บ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมาจากการใช้งานแอปพลิเคชั่นทุกกรณี
 • ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความเชี่ยวชาญของเราอย่างระมัดระวังในการให้บริการ เราไม่ยืนยันและไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฎอยู่มีความแม่นยำ สมบูรณ์ ถูกต้อง หรือเป็นข้อมูลล่าสุด และเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ (รวมถึงการจัดวางและความผิดพลาดจากการพิมพ์) อุปสรรค (เนื่องจากความเสียหาย การซ่อมแซม หรือการปรับปรุงแอปพลิเคชั่นหรืออื่นๆ ในลักษณะชั่วคราวและ/หรือในบางส่วน) ข้อมูลที่ไม่แม่นยำ ที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือเป็นเท็จ หรือการไม่ส่งต่อข้อมูล
 • การเปลี่ยนแปลงในสภาวะหรือสถานการณ์ทางการตลาดที่เกิดขึ้น อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดปัญหา ทางบริษัทอาจหาทางที่จะช่วยท่านและตอบสนองคำร้องขอของท่าน
 • แอปพลิเคชั่นนี้ไม่ได้ให้การรับรองใดๆ และไม่ควรจะตีความว่าเป็นการให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับระดับคุณภาพการให้บริการของการจัดอันดับของโปรโมชั่นที่ระบุบนแอปพลิเคชั่น เราปฏิเสธการเรียกร้อง ความสูญเสีย หรือความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพหรือสถานะของผู้ผลิตที่ระบุไว้บนแอปพลิเคชั่น ท่านอาจจะถูกแนะนำในรูปแบบของระดับที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความคิดเห็น การจัดอันดับของเรา หรือปัจจัยอื่นๆ การจัดอันดับที่ถูกคำนวณขึ้นจากระบบอัตโนมัติ สามารถมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
 • เรามีสิทธิที่จะปฏิเสธผู้ใช้หรือการจองใดๆ (หรือทำการยกเลิกการจองในบางกรณี) ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะด้วยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม รวมถึงการที่ไม่ต้องให้เหตุผลในการปฏิเสธ/ไม่ยอมรับ/ยกเลิก เหตุผลในการปฏิเสธผู้ใช้ การจอง หรือการยืนยันการจอง อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ การคว่ำบาตรทางการค้าหรือทางเศรษฐกิจโดยผู้มีอำนาจระดับโลกหรือระดับชาติ ข้อห้ามในกฎระเบียบ การทุจริตหรือการโจรกรรม (หรือข้อบ่งชี้หรือข้อสงสัยการทุจริตหรือโจรกรรม) ข้อสงสัยการทำกิจกรรมอาชญากรรม การสั่งซื้อที่น่าสงสัย การบริการที่ไม่มีความพร้อม หรือ การถูกระงับการให้บริการโดยคู่ค้า การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผิดพลาดหรือทำให้เข้าใจผิดโดยผู้ใช้ ปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลหรือการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบัตรเครดิต พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การขู่เข็ญ การดูถูก การปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล
 • เมื่อท่านทำการจองผ่านแอปพลิเคชั่น รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการยกเลิกและ/หรือกรณีที่ไม่มี หรือที่เกี่ยวกับคำขอพิเศษของท่านซึ่งอาจส่งให้กับเรา เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่มีการตกลงกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ หรือที่เป็นไปตามคำร้องขอของผู้ใช้ ดังนั้นโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ผลิตอย่างระมัดระวัง
 • การแสดงจุดหมายปลายทางของ penguint ไม่ได้หมายความว่าเราแสดงหรือรับประกันว่าการเดินทางไปยังจุดหมายดังกล่าว เป็นสิ่งที่แนะนำหรือปลอดจากความเสี่ยง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าว ไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการเลือกการเดินทาง เส้นทางการเดินทาง และปลายทาง สำหรับระยะเวลาทั้งหมดของการเดินทางของท่าน เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อท่านไม่มีเอกสารการเดินทางที่จำเป็น เช่น วีซ่าหรือหนังสือเดินทางของท่าน ทั้งนี้ การซื้อประกันการเดินทางเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ผลิต ซึ่งผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายและ/หรือการสูญเสียซึ่งอยู่ในเงื่อนไขของประกันการเดินทางแต่เพียงผู้เดียว
 • เราอาจเสนอราคาที่ต่ำกว่าและ/หรือข้อมูลส่งเสริมการขายเป็นครั้งคราว โปรดทราบว่าราคาเหล่านี้อาจมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่แตกต่าง
 • ราคาที่แสดงบนแอปพลิเคชั่นจะมาพร้อมเงื่อนไขเฉพาะ และราคาเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาที่ทำการจอง และ/หรือ จำนวนของผู้โดยสาร ราคาที่มีอาจรวมภาษีและค่าบริการ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะต้องชำระ รวมถึงข้อกำหนดและรายละเอียดเงื่อนไขบัตรโดยสารของสายการบิน หรือข้อกำหนดอื่นๆ ในอีเมลยืนยันที่ส่งให้กับผู้ใช้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกรายละเอียดการจองเข้ามาด้วยตนเอง ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบการจองบนแบบฟอร์มการจอง ผู้ใช้สามารถยกเลิกการจองในเวลาใดก็ได้ก่อนที่จะมีการยืนยันขั้นสุดท้าย ราคาที่แสดงจะมีรายละเอียดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตบัญชี Paypal และเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือค่าธรรมเนียมระหว่างธนาคารที่เรียกเก็บหรือค่าจัดส่งจะคิดกับผู้ใช้
 • ในกรณีที่มีส่วนขาดในจำนวนที่ต้องชำระ เราสามารถติดต่อเพื่อแจ้งจำนวนเงินที่ต้องชำระเพิ่มเติม หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด เรามีสิทธิ์ในการยกเลิกการจองและทำการคืนเงินส่วนที่ชำระแล้วโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา ในกรณีที่ผู้ใช้ยกเลิกการจองก่อนทำการชำระเงินในส่วนที่ขาด เรามีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาการคืนเงินในจำนวนที่ชำระมาแล้วหรือจำนวนหลังจากที่ได้ทำการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อันเป็นผลจากการที่ผู้ใช้ไม่ชำระเงินค่าใช้จ่ายที่ขาดอยู่เหล่านี้ตามกระบวนการที่กำหนด สำหรับการยกเลิกการจองอื่นๆ เราจะช่วยดำเนินเรื่องการขอคืนเงินให้กับท่านในจำนวนที่ท่านได้ทำการชำระไปแล้ว โดยอาจจะมีการหักค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการบริการ, ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร ระยะเวลาในการคืนเงินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
 • การชำระเงินจะทำในจำนวนเงินและสกุลเงินตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชั่น เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมของธนาคาร ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียม Paypal ค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ท่านสามารถตรวจสอบกำหนดเวลาชำระเงินได้จากขั้นตอนสุดท้ายของการจองบนแอปพลิเคชั่น และในอีเมลยืนยันการจอง ทั้งนี้ การจองทุกชนิดจะต้องมีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ทำการชำระเงิน เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองหรือละทิ้งกระบวนการจอง
 • หากท่านเลือกชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ท่านจำเป็นต้องแสดงหลักฐานการโอนเงินจากธนาคารแก่เจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนและช่องทางที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยันการจอง และควรเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้จนกว่าจะได้รับตั๋วเครื่องบิน ซึ่งเราอาจร้องขอหลักฐานดังกล่าวได้ตลอดเวลา
 • หากท่านเลือกชำระเงินโดยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ท่านต้องแน่ใจว่าท่านเป็นเจ้าของบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่ใช้ชำระและออกในนามของท่าน พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีจำนวนเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม ท่านยอมรับความรับผิดชอบสำหรับธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่ทำในนามของท่านหรือในบัญชีของท่าน
 • เรามีดุลยพินิจอย่างเต็มที่แต่เพียงผู้เดียวในการทำการเปลี่ยนแปลง เลื่อน หรือยุติแอปพลิเคชั่นนี้ และ/หรือส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชั่น รวมถึงบริการหรือสินค้าที่มีในแอปพลิเคชั่นนี้ และ/หรือการใช้งานแอปพลิเคชั่น นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแอปพลิเคชั่น ในเวลาใดก็ตาม ด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • เราจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามสำหรับการยุติหรือระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชั่นของท่าน
 • เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับการไม่ปฏิบัติตามหรือการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ เช่น ความล้มเหลวในการทำธุรกรรม การจำกัดการเข้าถึงหรือความเสียหายหรือเป็นอันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ที่เกิดจากการกระทำหรือสภาวะใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามที่สมเหตุผลของท่านหรือเรา ("เหตุการณ์เหตุสุดวิสัย") เหตุการณ์เหตุสุดวิสัย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม แผ่นดินไหว) การแพร่ระบาดของโรค การจลาจล การประกาศสงคราม สงคราม การดำเนินการทางทหาร การก่อการร้าย การห้ามส่งสินค้า การคว่ำบาตร การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับ ฟ้าผ่า พายุเฮอริเคน/ไต้ฝุ่น/ไซโคลน การนัดหยุดงานแรงงาน การประท้วง การล้มละลายหรือการขาดสภาพคล่องของสายการบินหรือโรงแรม และอื่นๆ
 • เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากวิธีการใดๆ ต่อฝ่ายใดๆ หากเราไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อของท่านเนื่องจากเหตุการณ์เหตุสุดวิสัย และเหตุอื่นๆ
 • ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท กล่าวหา ร้องเรียนอันเกิดจากการใช้งานแอปพลิเคชั่น รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การให้ข้อมูลผิดพลาด การเข้าใจผิด การสื่อสารไม่ตรงกันระหว่างบริษัทและผู้ใช้ บริษัทจะพิจารณาเฉพาะหลักฐานอันเป็นลายลักษณ์อักษร ยกตัวอย่างเช่น อีเมลรับส่งระหว่างบริษัทกับผู้ใช้, ข้อความ รูปภาพ ที่มีการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ใช้ เช่น ข้อความในแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณารับผิดชอบและ/หรือชดใช้ต่อความผิดพลาดในกรณีที่เกิดข้อพิพาท กล่าวหา ร้องเรียนจากผู้ใช้ โดยไม่มีหลักฐานอันเป็นลายลักษณ์อักษร
 • เงื่อนไขในการขอคืนเงิน กรณีที่ท่านชำระค่าบัตรโดยสารผ่านบัตรเครดิตหรือบัญชี Paypal สามารถดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของบัตรโดยสารที่สามารถคืนเงินได้ มีรายละเอียดดังนี้
  • กรณีที่ท่านชำระผ่านบัญชี Paypal จะมีค่าธรรมเนียม Paypal 2.8% ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเฉพาะค่าบัตรโดยสารในส่วนที่ทางสายการบินคืนกลับมาให้เท่านั้น และจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการคืนเงินภายใน 14 วัน
  • กรณีที่ท่านชำระผ่านบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3.25% ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเฉพาะค่าบัตรโดยสารในส่วนที่ทางสายการบินคืนกลับมาให้เท่านั้น และจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการคืนเงินภายใน 90 วัน
  • ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือค่าธรรมเนียม Paypal จะไม่สามารถเรียกคืนได้ นอกจากนี้หากแจ้งขอคืนเงินหลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 1,000 บาท และท่านต้องส่งหลักฐานยืนยันตัวตน ได้แก่ หน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อตรงกับเจ้าของบัตรเครดิตหรือบัญชี Paypal เพื่อทำการขอคืนเงินด้วย